Informacje o sprawdzianie szóstoklasistówSPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW - 5 kwietnia 2016 r.

 


 

Drodzy szóstoklasiści!

 

 

Drodzy szóstoklasiści!

 

Wszyscy szóstoklasiści w kwietniu 2015r. przystąpią do nowej formuły sprawdzianu.

Sprawdzian jest: powszechny, obowiązkowy, jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.


Sprawdzian ma formę pisemną, sprawdza umiejętności i wiadomości nabyte w trakcie sześcioletniej nauki w szkole podstawowej z zakresu: języka polskiego, matematyki, języka nowożytnego, może zawierać zadania odnoszące się do tekstów z przyrody lub historii.

 

 

Składa się z dwóch części, które odbędą się jednego dnia:
Część I: język polski i matematyka (80 minut)
Część II: język obcy nowożytny  (w naszej szkole jest to język angielski)

 

 

Zestawy zadań:


Matematyka i język polski (dla każdego przedmiotu zadania zamknięte i otwarte, od 8 do 12 zadań zamkniętych i od 2 do 4 zadań otwartych)
Język obcy nowożytny: od 35 do 40 zadań zamkniętych.

 

 

Część I sprawdzianu:

zadania z języka polskiego
Zadania zamknięte: wyboru wielokrotnego; prawda – fałsz; na dobieranie
Zadania będą odnosić się do różnych tekstów kultury:
Literackich: epickich i lirycznych
Nieliterackich: publicystycznych, popularnonaukowych
Ikonicznych
Teksty mogą dotyczyć zagadnień związanych z: historią i przyrodą
Zadania otwarte:
Krótkiej odpowiedzi i rozszerzonej odpowiedzi.
Dłuższa wypowiedź w formie: opowiadania z dialogiem, wpisu w dzienniku, kartki z pamiętnika, listu oficjalnego, sprawozdania, opisu przedmiotu, postaci, krajobrazu.
Formy użytkowe: ogłoszenie, zaproszenie, notatka.


Zadania matematyki
Zadania zamknięte: wyboru wielokrotnego, prawda – fałsz, na dobieranie
Zadania otwarte: krótkiej odpowiedzi, rozszerzonej odpowiedzi. Każde z zadań może sprawdzać poziom opanowania innych umiejętności opisanych w wymaganiach podstawy programowej; wykorzystanie i tworzenie informacji, modelowanie matematyczne.

W każdym zadaniu może być sprawdzana sprawność rachunkowa.

 

Część II sprawdzianu z języka obcego

Sprawdzian Szóstoklasisty z języka obcego obejmuje zagadnienia na poziomie A1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).Celem sprawdzianu jest określenie stopnia opanowania wymagań określonych w podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego, ale niektóre zadania mogą również odnosić się do wymagań z I etapu edukacyjnego.


Na sprawdzianie z języka obcego będą wyłącznie zadania zamknięte (czyli takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych). Wśród nich wyróżnić można następujące typy zadań: wybór wielokrotny, prawda/fałsz i dobieranie.

 

Na sprawdzianie będą sprawdzane nastęujące umiejętności:

rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji językowych, znajomość środków językowych.


Rozwiązując test uczeń rozwiązania do zadań zamkniętych przenosi do karty odpowiedzi, rozwiązania zadań otwartych umieszcza w arkuszu w miejscu do tego przeznaczonym.


Co powinien umieć szóstoklasista?


Szóstoklasista powinien:
posiadać umiejętności i wiadomości opisane w podstawie programowej,
znać strategie rozwiązywania zadań w różnych formach,
dobrze gospodarować czasem,
podejmować decyzje przemyślane,
wykonywać polecenia zgodnie z instrukcją,
zapisywać odpowiedź wyznaczonym miejscu,
pracować samodzielnie,
być zdecydowanym


Wyniki sprawdzianu wyrażone będą w procentach; ogólnie z każdej części sprawdzianu, szczegółowe z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Przekazane będą do szkoły pod koniec maja. Zaświadczenia przekazane będą w czerwcu na zakończenie roku szkolnego. Wyniki sprawdzianu są ostateczne.
Uczniowie ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w tym uczniowie niepełnosprawni przystępują do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiedniej do ich potrzeb.
Informacje o sprawdzianie można znaleźć na stronach  www.cke.edu.pl
Podstawa programowa kształcenia ogólnego znajduje się na www.men.gov.pl 

TEST

PLIK ODPOWIEDZI

Tekst sprawdzianu (2011 r.)

Odpowiedzi

Tekst sprawdzianu (2010 r.)

  Odpowiedzi

Tekst sprawdzianu (2009 r.)

Odpowiedzi

Tekst sprawdzianu (2008 r.)

Odpowiedzi

Tekst sprawdzianu (2007 r.)

Odpowiedzi

Przyjdź św. Mikołaju

 

W XVII wieku

 

Na łyżwy

 

Wakacje

 

4 kwietnia 2006 r.

Odpowiedzi

ZIMA

Odpowiedzi

5 kwietnia 2005 r.

Odpowiedzi

PORY ROKU

Odpowiedzi

GRUNWALD

Odpowiedzi

SŁOŃCE

Odpowiedzi

ROWER

Odpowiedzi

KOT

Odpowiedzi

PRZED TELEWIZOREM

Odpowiedzi

PRÓBNY-1

 

PRÓBNY-2

 

SPRAWDZIAN Z 2004 r.

 

Z GW (1-04-2005)

 

 I jeszcze sprawdziany z innych lat:

rok 2013

rok 2012

rok 2006

rok 2005

rok 2004

rok 2003

rok 2002Przykładowe testy szóstoklasistów znajdziecie też na wielu stronach. Na pewno są one na stronach Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych- oto kilka linków:
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Okręgowa komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Okręgowa komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

Można rownież skorzystać z tych stron:
http://www.sp29olsztyn.com/sprawdziany.htm
http://www.cauchy.pl/test6/index.php

Polecamy, bo chcąc się dobrze przygotować do sprawdzianu trzeba dużo ćwiczyć i powtarzać swoje wiadomości!!!

POWODZENIA NA SPRAWDZIANIE!

(większość plików z arkuszami sprawdzianu zapisanych jest w formacie pdf, do otwarcia którego potrzebny jest specjalny program, np. taki: 
kliknij
po ściągnięciu zainstaluj ten program na dysku swojego komputera)