Rekrutacja

Zasady przyjęć do klas pierwszych  Publicznej Szkoły  Podstawowej  w Bukowiu

na  rok szkolny 2018/2019   

INFORMACJE OGÓLNE

Do klasy pierwszej przyjmuje się:

  1. z urzędu: dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej na podstawie zgłoszenia przez rodziców (prawnych opiekunów) kandydata,
  2. po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego: dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) kandydata.

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE SZKOŁY

 Dokumenty wymagane od kandydatów do klasy pierwszej:

  1. zgłoszenie (załącznik nr 1)

III. INFORMACJE  DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY

  1. Dokumenty wymagane od kandydatów do klasy pierwszej:
  2. a) wniosek (załącznik nr 2),

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym  terminy składania dokumentów:

Lp. Rodzaj czynności Terminy

w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy

w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie

do szkoły podstawowej wraz

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków

lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 3 do 30 kwietnia

2018 r.

od 18 do 22 maja

2018 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dołączonych

dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków

lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 2 do 7 maja

2018 r.

od 25 do 27 maja

2018 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych.

11 maja 2018 r.  

28 maja 2018 r.

 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. do 15 maja 2018 r. do 4 czerwca 2018 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 18 maja 2018 r.  

do 5 czerwca 2018 r.

 

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1

Załącznik do zgłoszenia- Oświadczenie

Załącznik nr 2