Projekt edukacyjny

Pragniemy poinformować, iż  w naszej szkole realizowany jest projekt pt.:

„Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego”

 Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa opolskiego, Działanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w przedziale czasowym od września 2016 do lipca 2018 r.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 2072 uczniów (1004K,1068M) w 15 Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego, utworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez doposażenie 15 pracowni przyrodniczych i 14 matematycznych, udostępnienie uczniom i nauczycielom nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), wsparcie szkoły w procesie indywidualnej pracy z uczniem oraz podniesienie kompetencji 62 nauczycieli(50K,12M) w okresie 01.09.2016-30.06.2018.W ramach realizowanych zajęć uczniom przekazywane są niestereotypowe treści kierowane do obu płci mające na celu uczyć postawy szacunku wobec siebie oraz budowania świadomości uczniów o niezależności  własnych wyborów bez względu na społeczne oczekiwania.

Projekt zakłada zorganizowanie 1698 h bezpłatnych zajęć dodatkowych obejmujących następujące zakresy:

Warsztaty naukowo-techniczne

Koło matematyczne

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

Zajęcia rozwijające uzdolnienia projekt matematyczny

Koło z języka angielskiego

Koło z języka niemieckiego

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego

Koło zainteresowań przyrodniczych

Zajęcia rozwijające uzdolnienia przyrodnicze

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z informatyki

Zajęcia specjalistyczne korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia specjalistyczne logopedyczne

Szkoła zostanie również wyposażona w nowoczesne pomoce i materiały dydaktyczne.

Ponadto w ramach pozaszkolnych form zajęć zakłada się współpracę z innymi placówkami działającymi w obszarze edukacji, które posiadają zaplecze techniczne wraz z wykwalifikowaną kadrą do realizacji działań w ramach projektu (m.in. Narodowy Park Gór Stołowych)

Rodzice otrzymali informację o tym na jakie zajęcia zostało zakwalifikowane ich dziecko. W razie niejasności i pytań prosimy o kontakt (np. z wychowawcą lub sekretariatem szkoły)